Privacy Policy

Bij Opmeer staat het beschermen van persoonsgegevens centraal en is het een onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Met ons privacy beleid willen wij u inzicht geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en worden hiervoor ieder jaar geaudit.

Privacy Policy Opmeer Drukkerij

Wij kennen twee groepen van persoonsgegevens: 

 1. De langlopende persoonsgegevens.
  Dit zijn de gegevens van klanten, prospects en medewerkers die wij in onze databases hebben opgeslagen.
 2. De kortlopende persoonsgegevens.
  Dit zijn de gegevens die wij dagelijks krijgen aangeleverd voor het verzenden van mailingen en postzaken.

Wij doen er alles aan om de privacy van iedereen te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Langlopende persoonsgegevens

 • de persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In bijna alle gevallen is dat om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over lopende projecten of producties. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u te informeren over innovaties en bijzondere projecten via nieuwsbrieven;
 • de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke wij minimaal nodig hebben voor dit doel;
 • dat u ons kunt verzoeken om uw gegevens te vernietigen/verwijderen; 
 • uw persoonsgegevens beschermen door het nemen van technische en/of organisatorische maatregelen. Hierdoor kunnen wij garanderen dat wij er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bij derden terechtkomen;
 • uw gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht of tenzij wij dit bij wet verplicht zijn.

Kortlopende persoonsgegevens

 • adressenbestanden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In bijna alle gevallen is dat het verzenden van een mailing of post voor een opdracht;
 • adressenbestanden (veelal bestaande uit naam, adres en woonplaats) per opdracht verwerken; 
 • ons bewust zijn van de risico’s die het verwerken van deze adresgegevens met zich meebrengt, waarvoor wij strakke gecontroleerde procedures hebben;
 • adressenbestanden alleen bij ons laten aanleveren via een speciaal beveiligde https-verbinding, die ervoor zorgt dat deze gegevens encrypted bij ons binnen komen;
 • met onze klanten waarvoor wij met regelmaat adressenbestanden verwerken een “Verwerkersovereenkomst” afsluiten;
 • adressenbestanden na twee maanden verwijderen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Na drie maanden zijn deze adressenbestanden tevens automatisch uit ons back-up systeem vernietigd/verwijderd;
 • adressenbestanden beschermen door het nemen van technische en/of organisatorische maatregelen. Hierdoor kunnen wij garanderen dat wij er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat deze gegevens bij derden terechtkomen.

Internet en cookies

Wij monitoren en optimaliseren onze websites, waarbij uw gegevens volledig geanonimiseerd worden verzameld. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en worden de laatste drie cijfers van uw IP-adres gemaskeerd. Alle mogelijkheden die Google aanbiedt om uw gegevens met Google te delen zijn uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Hiermee kunnen wij garanderen dat uw surfgedrag via onze site volledig anoniem en veilig is.

Vragen of een klacht

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en/of adressenbestanden. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid of een klacht over onze verwerking, dan kunt u deze direct stellen c.q. indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, Daniëlle de Vin, danielle@opmeerbv.nl of 088-2040814.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn met onze afhandeling van uw klacht, dan heeft u te allen tijde het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

© Opmeer Drukkerij, maart 2024